Pieter van de Poll

Numerologisch advies bureau

  • numeroloog
  • paragnost
  • gesprekstherapeut
  • auteur
Advies op maat

Er zijn personen die jou on­recht heb­ben aan­ge­daan. maar als je met de­ze men­sen over gaat pra­ten, ko­men de e­mo­ties naar bo­ven. El­ke per­soon die jou e­mo­tio­neel in de grond heeft ge­boord, heeft in je da­ge­lijk­se le­ven veel scha­de toe­ge­bracht, en door het te ver­stop­pen, heeft het zich met al die an­de­re voor­val­len, zich op­ge­sla­gen in je on­der­be­wust­zijn. De­ze ne­ga­tie­ve op­slag is een oor­zaak, dat ve­le or­ga­nen in je lichaam door die ne­ga­ti­vi­teit steeds min­der­goed zijn gaan functio­ne­ren, met het ge­volg een af­spraak met de arts. Jij ver­telt over je lichame­lijke klach­ten en je krijgt de pil­len om de pijn te ver­min­der­en. MAAR nie­mand heeft je ge­vraagd hoe die pijn in je lichaam is ont­staan, nee , dus de pijn wordt ver­doofd en je lichaam lijdt ver­der en het feit zit er nog. Dit pro­ces hebt het zelf niet in de ga­ten , tot­dat er iets in je ont­staat dat je voelt dat je dit pro­ces van lijd­zaam on­der­gaan wilt ver­an­der­en maar niet weet hoe?

Numerologisch consult

Bij een nu­me­ro­lo­gisch con­sult geef ik je in­for­ma­tie die voort komt uit de ge­tal­len van jouw ge­boor­te­da­tum. Wat de be­te­ke­nis is van de ge­tal­len die je wel en die je niet hebt in je ge­boor­te­da­tum. Deze in­for­ma­tie is voor ie­der­een van be­lang. Hier­uit haal je, jouw leer­pro­gram­ma voor dit le­ven. Deze in­for­ma­tie maakt het voor jou dui­de­lijk wie je bent en wat je waar­om doet.

Persoonlijke horoscoop

Als je kijkt naar het werk wat de meeste mensen doen, dan zijn mensen heel blij als het weer weekend is. Eindelijk tijd om zich weer goed te voelen om weer leuke dingen te gaan doen. Dat is gek, want werk is tenslotte voor veel mensen iets wat ze meer doen dan weekend beleven. Het is dus zaak dat je leert om je goede gevoelens onafhankelijk van de situatie waarin je bent, te leren controleren. Dus of je nu op je werk bent, of in de auto, of thuis op de bank. Het is goed om de emoties van binnenuit te leren controleren Je leert namelijk om er voor te zorgen dat goede gevoelens vooral veroorzaakt worden door je denken, die jij van binnen in gedachten doet, gedachten die jezelf inbeeldt en die je voelt, die jezelf kunt aansturen.

Wie ben ik?

Mijn naam is Pieter van de Poll en ben sinds be­gin 80'er ja­ren van de vo­ri­ge eeuw in mijn prak­tijk als full­time nu­me­ro­loog werk­zaam. Nu heb ik in die hoe­danig­heid en ve­le ja­ren aan on­der­zoek, twee boe­ken ge­schre­ven over de on­beken­de ka­rak­ter­ei­gen­schap­pen van een ge­boor­te­da­tum van het pas­ge­bo­ren kind. Hier ver­tel ik je be­lang­rij­ke in­for­ma­tie over een per­soon, dat in­zicht geeft over zijn of haar bij­zon­dere ei­gen­schap­pen of karakter.

Foto Pieter van de Poll

Een baken van hoop.
R. Heistee
Een heldere inkijk op mijn leven.
M. Speijer
Ik kan het iedereen aanraden.
K. Smulders

Wat is numerologie?

De numerologie vindt haar oor­sprong meer dan 9.000 jaar terug. Het is po­pu­lair ge­zegd een on­der­deel van de Kabba­lis­tische leer over je plaats in deze schep­ping. Kabbala is af­ge­leid uit het He­breeuws en is het stam­woord voor “ont­vangst en aan­vaar­ding”. Het is een oc­cult ge­heim (eso­te­risch) sys­teem om de schrift­tek­sten en ge­tal­len te in­ter­pre­te­ren. Het is ge­ba­seerd op mon­de­linge ver­sla­gen die sinds de tijd van Abraham zijn overgeleverd.

Jouw lotgetal

Vul je geboortedatum in om je lotgetal uit te rekenen

= ?

Over mijn boek

Op verzoek van vele die mij in de af­ge­lo­pen vijf­en­twin­tig jaar als nu­me­ro­loog ge­raad­pleegd heb­ben, over pro­ble­men bij de op­voe­ding van hun kind, heb ik een boek ge­schre­ven over de ka­rak­ter­ei­gen­schap­pen van een kind. Hier­in heb ik spe­ci­fie­ke in­for­ma­tie sa­men­ge­vat om ou­ders en op­voe­ders een hand­rei­king te ge­ven bij het op­voe­den van hun kind. Dit is niet al­leen te ge­brui­ken door ou­ders, maar ook door an­de­ren die met het kind te ma­ken krij­gen. Mijn uit­gangs­punt is, dat ou­ders hun kind op­voe­den, met door­gaans als eni­ge re­fe­ren­tie­ka­der hun ei­gen er­va­ring, de ken­nis en in­zichten op­ge­daan tij­dens hun op­voe­ding en die er­va­ring nu als ou­ders weer wil­len door­ge­ven aan hun kind…

Numerologisch Kompas voor jouw kind

bestellen

Neem contact op

Benieuwd wat ik voor u kan be­te­ken­en? No­teer hier­on­der uw ge­ge­vens en u hoort zo spoe­dig mo­ge­lijk van mij.


Pieter H.C. van de Poll
Lucernehof 93 8256CK Biddinghuizen
0321 ‐ 33 32 10 06 ‐ 40 72 98 88
info@pietervandepoll.nl